Concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR IA-M, pe perioadă determinată, normă întreagă

Rezultat-FINAL-secretar Rezultat-interviu-secretar Rezultat-proba-practica-secretar Rezultat-proba-scrisa-secretar-1 Rezultat-selectie-dosare-secretar

A. Colegiul National de Informatica „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de SECRETAR IA-M, pe perioadă determinată, normă întreagă.

B. CONDIŢIILE GENERALE prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a). are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b). cunoaște limba română, scris și vorbit;
c). are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e). îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g). nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h). nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemul lui Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h.

C. DOCUMENTE SOLICITATE candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Documentul prevăzut la alin. (1) lit. (f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la în scrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor ele cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. (f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscrie re la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul unității, corp A sau online pe adresa de email: liceulmateibasarab@yahoo.com, certificate ulterior la sediul Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” conform cu originalul – data limita 22 aprilie 2024.
Informații la tel: 0350401742 sau de pe website: cnimateibasarab.ro

D. CONDIŢII SPECIFICE de participare la concurs:

 • Studii: M Debutant, absolvite cu Diploma de Bacalaureat;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Cunoștințe avansate de operare calculator (Office, motoare de căutare, platforme educaționale, postă electronică);
 • Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
 • Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din sistemul educațional (SIIIR);
 • Noțiuni/abilități de comunicare și relaționare cu publicul.

E. TEMATICA pentru concurs

 1. Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar;
 2. Organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ preuniversitar;
 3. Protecția informațiilor clasificate: definiții, informații cu caracter secret de serviciu;
 4. Cunoștințe de legislație privind emiterea și evidența deciziilor, a adreselor oficiale și a adeverințelor;
 5. Arhivarea și circuitul documentelor;
 6. Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române;
 7. Cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, postă electronică, etc).
 8. Cunoștințe de utilizare a softului specific activității în școli (SIIIR);

F. BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul Ministrului Educației nr 4430/08.06.2023 – pentru modificarea și completarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 4183/2022.
 2. Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare)
 3. ORDIN NR. 6238/08.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare
 4. Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare
 5. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 actualizată 2024
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare
 7. Legea învățământului preuniversitar nr.198/05.07.2023

G. Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită şi ora :

ActivitateDataOra
Data postării/publicării anunțului16.04.2024 
Data limită de depunere a dosarelor22.04.202415:00
Selecția dosarelor23.04.202408:00-10:00
Afișarea selecției dosarelor23.04.202410:30
Termen limită contestații ref. la selecția dosarelor23.04.202413:00
Afișarea rezultatelor la contestații23.04.202414:30
Proba scrisă24.04.202409:00-11:00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă24.04.202414:00
Termen limită contestații la proba scrisă25.04.202410:00
Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă25.04.202413:00
Proba practică26.04.202408:00-10:00
Afișarea rezultatelor proba practică26.04.202410:30
Interviul26.04.202411:00-13:00
Afișarea rezultatelor la proba de interviu26.04.202413:30
Afișare rezultat final26.04.202414:00

Date de contact

RÂMNICU VÂLCEA, STR. HENRI COANDĂ NR.21
TELEFON/FAX: 0350401741, 0350401742 /0350401742
E-MAIL: liceulmateibasarab@yahoo.com
WEB: www.cnimateibasarab.ro