Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual pe perioadă nedeterminată, 1 normă, de paznic (M)

Colegiul National de Informatica „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual pe perioadă nedeterminată, 1 normă, de paznic (M).

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

– are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

– cunoaște limba română, scris și vorbit;

– are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

– nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

– nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemul lui Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, atestat pază;
 • vechime în specialitate (paznic) minimum 1 an;
 • vechime în muncă minimum 1 an;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 ianuarie 2024, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;

12 ianuarie 2024, ora 12:00 – afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor.

15 ianuarie 2024, ora 08:00 – 12:00 – contestații rezultate selecție dosare.

15 ianuarie 2024, ora 14:00 – afișare rezultate după contestații – selecție dosare.

16 ianuarie 2024, ora 09:00 – proba scrisă;

16 ianuarie 2024, ora 16:00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;

17 ianuarie 2024, ora 08:00 – 10:00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;

17 ianuarie 2024, ora 16:00 – afișare rezultate după contestații la proba scrisă;

18 ianuarie 2024, ora 09:00 – proba interviu

18 ianuarie 2024, ora 16:00 – afișarea rezultatelor finale

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii , aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea un or specializări, precum și copii le documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea  studii lor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier juridic iar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de  sănătate  corespunzătoare,  eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior de rulării concurs ului ;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 11 8/2 019 privind Registrul   naţional   automatizat   c u   privi re    la    persoanele   c are   au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  curriculum vitae, model comun European.
 10. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Documentul prevăzut la  alin.  (I)  lit. (f)  poate  fi  înlocuit  cu  o  declarație  pe  propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor şi care nu a solicitat expres la în scrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la  autoritatea sau instituția  publică  competentă cu eliberarea certificatelor ele cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la a l i n. (1) lit. (f), anterior datei de susținere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscrie re  la concurs  preluarea  informațiilor direct de  la autoritatea sau  instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică  organizatoare  a concursului, potrivit legii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Date de contact

RÂMNICU VÂLCEA, STR. HENRI COANDĂ NR.21

TELEFON/FAX: 0350401741, 0350401742 /0350401742

E-MAIL: liceulmateibasarab@yahoo.com

WEB: www.cnimateibasarab.ro

TEMATICĂ

TEMA1: Sistemul de pază şi dispozitivul de pază.

TEMA 2: Mijloace tehnice folosite în pază.

TEMA3: Postul şi agentul de pază.

TEMA4: Obligaţiile şi drepturile personalului de pază.

TEMA 5: Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază.

TEMA 6: Documentele specifice necesare executării evidenței serviciului de pază şi modul de utilizare a acestora.

TEMA 7: Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport.

TEMA 8: Principalele reguli de comportament, reguli de protecția muncii şi PSI.

BIBLIOGRAFIA

Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor;

Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor;

Legea 319/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la sănătate si securitate in munca;

Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor;

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Titlul IV, cap. III, IV şi V, titlul VI, cap. III, secțiunea 1),

Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare (drepturile şi obligațiile salariaților, drepturile şi obligațiile angajatorului).

Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Relaţii suplimentare se obţin la secretariatul Colegiului National de Informatica „Matei Basarab”.