Proiectul LATINS – selectie

SELECTIA ELEVILOR PARTICIPANTI

Proiectul LATINS este destinat tuturor elevilor, cadrelor didactice sau parintilor elevilor CNIMB care doresc sa invete o alta limba straina. Pentru a atinge nivelul A2 de competent lingvistica, aveti la dispozitie platforma virtuala latinsproject.eu unde veti gasi material de invatare incarcate de partenerii nostril straini. Pentru a putea avea acces la platforma, trebuie sa va logati utilizand un username si un password care au fost generate de responsabilul platformei. Va puteti adresa echipei de proiect pentru a obtine username-ul si parola aferenta daca nu ati facut-o atunci cand echipa de proiect a prezentat fiecarei clase proiectul si lista de inscriere. De indata ce ati reusit logarea, aveti acces la toate resursele didactice.

Pentru elevii motivati, cursurile online sunt completate de cursuri face to face, ce vor avea loc de doua ori pe luna, cursuri organizate de profesorii titulari ajutati de elevii tutori. Activitatile de invatare vor pune accentul pe aspecte de educatie non-formala dar si pe o abordare comunicationala. Periodic, invitati speciali vor sustine atelierele de lucru in limba tinta.

ELEVII MOTIVATI SI CARE VOR PARTICIPA IN MOD ACTIV LA ACESTE INTALNIRI FACE TO FACE CONSTITUIE A DOUA BAZA DE SELECTIE PENTRU MOBILITATI. SELECTIA SE FACE PRIN DEPUNEREA UNUI DOSAR INITIAL DE CANDIDATURA SI A UNEI SELECTII ULTERIOARE CE VA TINE CONT DE ASIDUITATE LA CURSURI SI NIVEL DE LIMBA ATINS (PRIN TESTAREA CANDIDATULUI).

Dosarele trebuie depuse la secretariatul  scolii în conformitate cu calendarul stabilit:

Etapa Termen
Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție  Septembrie/octombrie 2019 10 sept. Ora 11.30- la C.D.I.-prezentarea proiectului 11 oct, ora 11.00, sala de festivitati, prezentarea proiectului
Depunerea dosarelor la coordonatorul proiectului 28 noiembrie-4 decembrie 2019
Evaluarea dosarelor candidaților 5-6 decembrie 2019
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție  9 decembrie 2019

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ- pentru ELEVI:

1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie sa fie elev la Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea. 
 • Scrisoare de intentie din care să reiasă motivația  de a participa la un asemenea proiect;
 • Implicarea  activă în viața școlii și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului ;
 • Participarea la activitati de protectie a mediului sau protectie sociala ;
 • Nota 10 (zece) la purtare.
 • Competențe  de comunicare în limbi straine
 • Competențe digitale;
 • Competențe în educație non-formală (cursuri, proiecte, diplome)

2.CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :

 Conţinutul dosarului de candidatură – elevi:

 • cerere de inscriere  adresată Comisiei de selecție – semnată și datată de participant
 • CV în format Europass/european, semnat de candidat (formular tip);
 • scrisoare de intentie din care să reiasă modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/ predare/ formare..
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
 • Formular de candidatură;
 • Acte justificative ale informațiilor din forumlarul de candidatură:, competențe de comunicare, competențe digitale, declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de finantare Erasmus, activități extracurriculare relevante pentru proiect, comptente in educatia non-formala.
 • Recomandarea dirigentelui cu o confirmare a mediei la purtare.

Mai jos sunt ataste documentele necesare completarii dosarului de inscriere.

NOTA : ELEVII CARE NU DORESC SA PARTICIPE LA SELECTIA PENTRU MOBILITATI NU TREBUIE SA DEPUNA UN DOSAR CI DOAR SA SE INSCRIE PE PLATFORMA.

Cerere de inscriere

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în _____________________ str. ____________________________ nr .______, judeţ/sector ______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de ___________________la data_____________ CNP _______________________ tel ____________________ E-mail __________________________________ profesor/elev/ă în clasa _____ Colegiul Național de Informatica „Matei Basarab” – Rm. Valcea ,vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “LATINS”   Nr de referinta 2019-01-RO01-KA229-063495-1

Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:

– Copie xerox după cartea de identitate;

– Fişa de înscriere a candidatului

– Scrisoare de motivaţie, intenţie     

– Curriculum Vitae în format Europass

– Portofoliu care să conțină actele doveditoare

– Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului

– Formularul de înregistrare a grupului ţintă

– Acord voluntariat grup ţintă

– Acord participare proiect părinte (doar pentru elevi)

– Declaratie parinte(doar pentru elevi)

– Recomandare diriginte (doar pentru elevi)

-Declaratie pe proprie raspundere ca nu mai beneficiat de finantare Erasmus+

Semnătură profesor/elev/ă, Semnătura Părinte/tutore, Data completării cererii

_________________ _____________________ ___________________

Doamnei Director al Colegiului Național de Informatica „Matei Basarab”-Rm Valcea

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimată doamnă/domn,

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea

membrilor grupului ţintă al proiectului, având în vedere pregătirea mea în domeniile menționate ,doresc să fac parte din grupul ţintă.

Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să ………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

………….……………………..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă

pentru participarea în proiect) ……………………………………………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):

1. ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul grupului ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email:……………………………………………., sau la telefon……………………..………

Vă mulţumesc,

Nume şi prenume:

Semnătura:

Data:

ANGAJAMENT SCRIS

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a…………………..…………..………,, parintele elevului……………………………………, avand CNP…………………………………… domiciliat/ă în……..…………. str. ……………………….………..………. nr…..….… ap.….…. tel. fix………….….…… tel. mobil…………………..……. e-mail…………. …………….…….….. ca beneficiar/ă al/a proiectului ”Latins”, Nr. de referință: 2019-01-RO01-KA229-063495_1  am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale.

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare.

Data:                                                                                                                     Semnătura

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ

Formular individual de înregistrare

I. Informaţii personale:

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ CNP ______________________, adresa: ____________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________Telefon:_________________________E-mail:_________________________

I.2. Gen: □Masculin □Feminin

I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii ____________________

I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte ______________________________________

III. Declaraţie

Subsemnatul (Nume Prenume) …………………………………………………………………… cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea.

Nume prenume Semnătura

______________________________________________________________

DECLARAŢIE  PRIVIND  EXCLUDEREA  FINANŢĂRII   MULTIPLE

Subsemnatul/a………………………………………………………………..….……, CNP………………………………………domiciliat/ă în……..……………………. str. ………………………..………..………. nr…..….… bl………..ap.….….sector……..

tel. mobil………………………………………….……. e-mail…………. …………….…….…

ca fiul/fiica mea, ca beneficiar/ă al/a proiectului ”LATINS”, Nr. de referință: 2019-01-RO01-KA229-063495_1, finanţat de Uniunea Europeană, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu beneficiaza de alte surse de finanţare din programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de servicii de consiliere și orientare profesională și/sau de stagii de practică.

Data…………..                                                                                                            Semnătura…………………..

ACORD DE VOLUNTARIAT

Subsemnatul/a………………………………………………………….…, CNP……………………………domiciliat/ă în……..………………………..……. str…………………….…………………….nr ………………. bl …..….… ap.….…….

telefon.…………………………….……. email…………………………………..…….………

sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în implementarea proiectului ”LATINS”, Nr. de referință: 2019-01-RO01-KA229-063495_1,finanţat Uniunea Europeană.

În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Data,                                                                                                                          Semnătura,

SELECTIA ELEVILOR TUTORI

Selecția ELEVILOR TUTORI (elevi care cunosc foarte bine una din limbile : franceza, spaniola, portugheza si italiana) pentru a face parte din echipa de proiect se realizează prin concurs de dosare depuse la secretariatul  scolii si sustinerea unei probe de examen compusa dintr-un test scris si un interviu in limba respectiva. ELEVII TUTORI vor ajuta in predarea cursurilor de limba si vor participa la selectarea materialelor/activitatilor de invatare.

Procesul de selecție al ELEVILOR TUTORI se organizează în conformitate cu calendarul stabilit:

Etapa Termen
Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție  Septembrie/octombrie 2019 10 sept. Ora 11.30- la C.D.I.-prezentarea proiectului 11 oct, ora 11.00, sala de festivitati, prezentarea proiectului
Depunerea dosarelor la coordonatorul proiectului 28 noiembrie-4 decembrie 2019
Evaluarea dosarelor candidaților 5-6 decembrie 2019 6 decembrie, interviu/test scris 2019
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție  9 decembrie 2019

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ- pentru ELEVI TUTORI:

1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie sa fie elev la Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea, dar NU elev al clasei a 12a. 
 • Scrisoare de intentie din care să reiasă motivația  de a participa la un asemenea proiect;
 • Implicarea  activă în viața școlii și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului ;
 • Participarea la activitati de protectie a mediului sau protectie sociala ;
 • Nota 10 (zece) la purtare.
 • Competențe  de comunicare în tematica proiectului: limba franceza, italiana, spaniola, portugheza. (nivel B1 sau B2)
 • Competențe digitale;
 • Competenţe de comunicare în limba engleză, nivel minim A2;
 • Competențe în educație non-formală (cursuri, proiecte, diplome)

2.CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :

 Conţinutul dosarului de candidatură – elevi tutori:

 • cerere de inscriere  adresată Comisiei de selecție – semnată și datată de participant
 • CV în format Europass/european, semnat de candidat (formular tip);
 • scrisoare de intentie din care să reiasă modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/ predare/ formare..
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
 • Formular de candidatură;
 • Acte justificative ale informațiilor din forumlarul de candidatură: nivelul de limba engleză, competențe de comunicare în limba franceza/spaniola/italiana/portugheza, competențe digitale, declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de finantare Erasmus, activități extracurriculare relevante pentru proiect, comptente in educatia non-formala.
 • Recomandarea dirigentelui cu o confirmare a mediei la purtare.

Mai jos sunt ataste documentele necesare completarii dosarului de inscriere.

Cerere de inscriere

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în _____________________ str. ____________________________ nr .______, judeţ/sector ______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de ___________________la data_____________ CNP _______________________ tel ____________________ E-mail __________________________________ profesor/elev/ă în clasa _____ Colegiul Național de Informatica „Matei Basarab” – Rm. Valcea ,vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “LATINS”   Nr de referinta 2019-01-RO01-KA229-063495-1

Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:

– Copie xerox după cartea de identitate;

– Fişa de înscriere a candidatului

– Scrisoare de motivaţie, intenţie     

– Curriculum Vitae în format Europass

– Portofoliu care să conțină actele doveditoare

– Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului

– Formularul de înregistrare a grupului ţintă

– Acord voluntariat grup ţintă

– Acord participare proiect părinte (doar pentru elevi)

– Declaratie parinte(doar pentru elevi)

– Recomandare diriginte (doar pentru elevi)

-Declaratie pe proprie raspundere ca nu mai beneficiat de finantare Erasmus+

Semnătură profesor/elev/ă, Semnătura Părinte/tutore, Data completării cererii

_________________ _____________________ ___________________

Doamnei Director al Colegiului Național de Informatica „Matei Basarab”-Rm Valcea

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimată doamnă/domn,

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea

membrilor grupului ţintă al proiectului, având în vedere pregătirea mea în domeniile menționate ,doresc să fac parte din grupul ţintă.

Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să ………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

………….……………………..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă

pentru participarea în proiect) ……………………………………………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):

1. ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul grupului ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email:……………………………………………., sau la telefon……………………..………

Vă mulţumesc,

Nume şi prenume:

Semnătura:

Data:

ANGAJAMENT SCRIS

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a…………………..…………..………,, parintele elevului……………………………………, avand CNP…………………………………… domiciliat/ă în……..…………. str. ……………………….………..………. nr…..….… ap.….…. tel. fix………….….…… tel. mobil…………………..……. e-mail…………. …………….…….….. ca beneficiar/ă al/a proiectului ”Latins”, Nr. de referință: 2019-01-RO01-KA229-063495_1  am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale.

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare.

Data:                                                                                                                     Semnătura

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ

Formular individual de înregistrare

I. Informaţii personale:

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ CNP ______________________, adresa: ____________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________Telefon:_________________________E-mail:_________________________

I.2. Gen: □Masculin □Feminin

I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii ____________________

I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte ______________________________________

III. Declaraţie

Subsemnatul (Nume Prenume) …………………………………………………………………… cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea.

Nume prenume Semnătura

______________________________________________________________

DECLARAŢIE  PRIVIND  EXCLUDEREA  FINANŢĂRII   MULTIPLE

Subsemnatul/a………………………………………………………………..….……, CNP………………………………………domiciliat/ă în……..……………………. str. ………………………..………..………. nr…..….… bl………..ap.….….sector……..

tel. mobil………………………………………….……. e-mail…………. …………….…….…

ca fiul/fiica mea, ca beneficiar/ă al/a proiectului ”LATINS”, Nr. de referință: 2019-01-RO01-KA229-063495_1, finanţat de Uniunea Europeană, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu beneficiaza de alte surse de finanţare din programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de servicii de consiliere și orientare profesională și/sau de stagii de practică.

Data…………..                                                                                                            Semnătura…………………..

ACORD DE VOLUNTARIAT

Subsemnatul/a………………………………………………………….…, CNP……………………………domiciliat/ă în……..………………………..……. str…………………….…………………….nr ………………. bl …..….… ap.….…….

telefon.…………………………….……. email…………………………………..…….………

sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în implementarea proiectului ”LATINS”, Nr. de referință: 2019-01-RO01-KA229-063495_1,finanţat Uniunea Europeană.

În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Data,                                                                                                                          Semnătura,

spacer