C. A. 26.11.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 26.11.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  7

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 26.11.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru 2020-2021, conform OMEN 5090/2019, proiect avizat anterior în Consiliul Profesoral din data de 25.11.2019;
 2. Se ia act de stadiul investițiilor, al reabilitărilor și al dotărilor din unitatea de învățământ, precum și de reînnoirea abonamentului de televiziune și internet;
 3. Se aprobă lucrările de renovare/modernizare discutate (cablare specifică rețelei – internet, videoproiecție, supraveghere video, parchetarea, renovarea laboratorului de chimie);
 4. Se aprobă obiectele de inventar achiziționate sau în curs de achiziție;
 5. Se aprobă pentru achiziție cele discutate;
 6. Se ia act de o achiziție anterioară pentru compartimentele secretariat și contabilitate;
 7. Se ia act de analiza execuției bugetare la data de  prezentului consiliu și se votează în unanimitate achitarea prioritară a facturilor de utilități aferente lunilor octombrie și noiembrie, urmând ca din diferența de bani să se plătească lucrările în curs;
 8. Se aprobă un referat de necesitate privind repararea unei boxe audio;
 9. Se aprobă achiziționarea de scaune pentru profesori, pentru fiecare sală de curs;
 10. Se aprobă decontarea navetei aferente lunii noiembrie;
 11. Se aprobă eliberarea unui duplicat după diploma de bacalaureat, sesiunea 2008;
 12. Se aprobă trecerea într-o treaptă superioară de salarizare pentru un angajat al CNI “Matei Basarab”;
 13. Se aprobă cererile de participare ale elevilor la programul Internațional Rotary Youth Exchange, modalitatea de echivalare fiind stabilită de legislația în vigoare;
 14. Se emite acordul de principiu favorabil pentru cererea de transfer către altă unitate școlară;
 15. Se dispune repartizarea pe clase a cererilor de transfer către CNI “Matei Basarab” sau în interiorul CNI ”Matei Basarab”;
 16. Se aprobă desfășurarea manifestărilor desfășurate sub egida “Zilei Școlii”;
 17. Se ia act că proiectul de buget și planul de investiții se vor prezenta în următorul CA;
 18. Se ia act de semnalarea neplății drepturile salariale câștigate prin hotărâri judecătorești și se propune realizarea demersurilor necesare în această direcție.

Menționăm faptul că hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta                                            Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura

spacer