Anunt pentru selectia profesorilor participanti la Proiectul de parteneriat strategic in domeniul scolar, parteneriate doar intre scoli in cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “LATINS” Nr de referinta 2019-01-RO01-KA229-063495_1

 Apel de selecție a profesorilor  si elevilor participanți în echipa de implementare a proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul LATINS

 ”Languages among Teenagers Interested in Nature and Society””, Nr. de referință: 2019-01-RO01-KA229-063495_1, care va fi derulat de Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020  finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie 2 – şi derulat de Colegiul Naţional de Informatica „Matei Basarab”  ,în calitate de COORDONATOR, alături de alte 4  instituţii şcolare din Spania, Portugalia, Italia si Franta.

       Proiectul  implică 3 dimensiuni esențiale – culturala, educaționala și profesionala:

•          Se adresează unui grup țintă de elevi cu vârste cuprinse între 12-18 ani și profesorilor din aria curriculara limba si comunicare (LIMBI LATINE: FRANCEZA, ITALIANA, SPANIOLA si PORTUGHEZA)  si Informatica –TIC.

•          Scopul acestui proiect este : promovarea învățării unui număr cât mai mare de limbi străine prin dezvoltarea competențelor lingvistice dar și a celor digitale, dezvoltând în egală măsură respectul și aprecierea pentru limba maternă toate acestea realizându-se prin realizarea unei platforme digitale de invatare a limbilor latine pentru care exista o mare cerere din partea educabililor la nivel de institutie de invatamant.  Scoala noastra va realiza o platforma de invatare a celor patru limbi latine, elevii, profesorii si parintii putandu-se loga si avea acces la o informatie de calitate, oferita de profesori nativi, la resurse educationale originale oferite de vorbitori nativi si la intalniri face to face pentru corectarea parcursului de autoinvatare care va atinge nivelul A1 la sfarsitul primului an si a nivelului A2 la finalul proiectului.  

•          Profesorii interesati trebuie să dea dovadă de abilități de comunicare în cât mai multe limbi latine (FRANCEZA, SPANIOLA, ITALIANA, PORTUGHEZA SI ROMANA). Acestea trebuie dublate și de competențe digitale de vreme ce produsul final este o platforma digitala de invatare.  

•          De asemenea, profesorii trebuie sa faca dovada interesului lor pentru educatia non-formala, metode inovative de predare, integrarea TIC in procesul didactic, participarea la activitati extracurrculare in domeniul protectiei mediului si protectiei sociale.

Produsul final este compus dintr-o platforma digitala destinate celor  5 limbi din proiect, pentru fiecare limba urmand sa se vizeze dezvoltarea a 5 competente: intelegerea textului audiat, intelegerea textului scris, producerea de mesaje orale, producerea de mesaje scrise si competente culutrale. Profesorii selectati vor asigura pregatirea lunara a elevilor, incarcarea documentelor pe platforma, organizarea unor activitati de invatare non-formala lunare si insotirea elevilor in cele patru mobilitati internationale:

 • C1 – SPANIA: elevii si profesorii participa la activitati de invatare a limbii spaniole
 • C2- PORTUGALIA : elevii si profesorii participa la activitati de invatare a limbii portugheze
 • C3- ITALIA:  elevii si profesorii participa la activitati de invatare a limbii italiene.
 • C4 – FRANTA  : elevii si profesorii participa la activitati de invatare a limbii franceze
 • C5- România: elevii si profesorii participa la activitati de invatare a limbii romane (LTT organizată de România, nu presupune deplasări internaționale)

Numarul participantilor pe intreg parteneriatul si profilul lor::

 • participanți direcți 600-1000 de elevi din cele 6 tari  (cu varste intre 12-18 ani din învățământul secundar general), printre care vor fi si din medii sociale și social- economice defavorizate, elevi cu dizabilități sau elevi imigranți , 50 de cadre didactice din cele 5 tari (limbi materne, limbi străine, TIC, istorie, stinte ale mediului)  ;
 • participanți indirecți: 3000 de studenți și 300 de profesori din școlile partenere.

Numarul participantilor români la mobilitati:

 • 20 elevi (16 mobilitati si 4 rezerve) din care 3-4 locuri pentru elevii cu dizabilități, elevi proveniți din medii defavorizate sau imigranți
 •  4 profesori plus 2  rezerve
 • Un informatician

Observatie: se pot inscrie in proiect pe baza unui acord de voluntariat elevi si profesori care sunt eligibili cu tematica proiectului si care isi asuma toate responsabilitatile stabilite in aplicatia de proiect de catre coordonatorul intregului parteneriat și care nu solicită efectuarea de mobilități.

Rezultate ale proiectului:

– platforma digitala de invatare

– un kit de resurse educationale utilizabile in cadrul orelor de curs

– 1 set de documente de management – metodologie pentru selectarea participanților, planuri de diseminare și sustenabilitate,planul de comunicare și cooperare, strategia de gestionare a riscurilor, planul de evaluare și monitorizare, rapoartele de gestionare transmise o dată la trei luni coordonatorului, 1 raport final.

– 1 site web (creat și actualizat de Romania) la începutul proiectului și actualizat lunar;

– 1 spațiu e-twinning (gestionat de Portugalia);

– 1 grup FB pentru schimbul de informații între echipele de conducere;

– 2 calendare

– broșuri, postere, tutoriale, PPT, ateliere

– articole, prezentări, materiale de diseminare – fiecare țară are un dosar de diseminare a materialelor locale.

SELECTIA

Selecția membrilor din echipa de proiect se realizează prin concurs de dosare depuse la secretariatul  scolii .

Procesul de selecție se organizează în conformitate cu calendarul stabilit

Etapa Termen
Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de selecție  Septembrie/octombrie 2019 10 sept. Ora 11.30- la C.D.I.-prezentarea proiectului 11 oct, ora 11.00, sala de festivitati, prezentarea proiectului
Depunerea dosarelor la coordonatorul proiectului   21-24 octombrie 2019
Evaluarea dosarelor candidaților 24-25 octombrie 2019 26 octombrie, interviu 2019
Anunțarea rezultatelor procesului de selecție 29  octombrie 2019

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ-pentru profesori:

1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

 • Participantul trebuie sa fie profesor/personal auxiliar încadrat la Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea de cel putin 3 ani. 
 • Scrisoare de intentie din care să reiasă motivația  de a participa la un asemenea proiect;
 • Expertiză  în managementul proiectelor europene în cadrul ProgramuluiErasmus +/LLP  sau declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de finantari Erasmus.
 • Implicarea  activă în viața școlii în ultimii trei ani și disponibilitatea de a lucra peste program în scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului
 • Participarea la activitati de protectie a mediului sau protectie sociala
 • a  obtinut  calificativul foarte bine in ultimii trei ani;
 • competențe  în tematica proiectului: limba franceza, italiana, spaniola, portugheza, romana.
 • Competențe digitale;
 • Competenţe de comunicare în limba engleză, nivel minim A2;
 • competențe în educație non-formală (cursuri, proiecte, diplome)

2.CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :

 Conţinutul dosarului de candidatură – cadre didactice:

 • cerere de inscriere  adresată Comisiei de selecție – semnată și datată de participant
 • CV în format Europass/european, semnat de candidat (formular tip);
 • scrisoare de intentie din care să reiasă modul în care stagiul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului, modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţele dobândite în urma participării la activitatea de învăţare/ predare/ formare..
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
 • Formular de candidatură;
 • Acte justificative ale informațiilor din forumlarul de candidatură: nivelul de limba engleză, competențe de predare în limba franceza/spaniola/italiana/portugheza/română, competențe digitale, expertiza în managementul proiectelor europene sau declaratie pe proprie raspundere ca nu a mai beneficiat de finantare Erasmus, activități extracurriculare relevante pentru proiect, comptente in educatia non-formala.
 • Adeverinta cu calificativul ultimilor trei ani.

Mai jos sunt ataste documentele necesare completarii dosarului de inscriere.

Cerere de inscriere

Subsemnatul/a _____________________________________________ născut/a la data de____________ în localitatea ____________ având domiciliul în _____________________ str. ____________________________ nr .______, judeţ/sector ______________ posesor al B.I./C.I. seria nr.______ eliberat de ___________________la data_____________ CNP _______________________ tel ____________________ E-mail __________________________________ profesor/elev/ă în clasa _____ Colegiul Național de Informatica „Matei Basarab” – Rm. Valcea ,vă rog să-mi aprobați înscrierea la procesul de selecție pentru Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul “LATINS”   Nr de referinta 2019-01-RO01-KA229-063496-1

Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:

– Copie xerox după cartea de identitate;

– Fişa de înscriere a candidatului

– Scrisoare de motivaţie, intenţie     

– Curriculum Vitae în format Europass

– Portofoliu care să conțină actele doveditoare

– Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului

– Formularul de înregistrare a grupului ţintă

– Acord voluntariat grup ţintă

– Acord participare proiect părinte (doar pentru elevi)

– Declaratie parinte(doar pentru elevi)

– Recomandare diriginte (doar pentru elevi)

– Adeverință calificative ultimii 3 ani (doar pentru profesori)

-Declaratie pe proprie raspundere ca nu mai beneficiat de finantare Erasmus+

Semnătură profesor/elev/ă, Semnătura Părinte/tutore, Data completării cererii

_________________ _____________________ ___________________

Doamnei Director al Colegiului Național de Informatica „Matei Basarab”-Rm Valcea

SCRISOARE DE INTENȚIE

Stimată doamnă/domn,

Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea

membrilor grupului ţintă al proiectului, având în vedere pregătirea mea în domeniile menționate ,doresc să fac parte din grupul ţintă.

Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să ………..……………………………………………………………………………………………………………………………..

………….……………………..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă

pentru participarea în proiect) ……………………………………………………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):

1. ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în cadrul grupului ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa de email:……………………………………………., sau la telefon……………………..………

Vă mulţumesc,

Nume şi prenume:

Semnătura:

Data:

ANGAJAMENT SCRIS

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a…………………..…………..………,, parintele elevului……………………………………, avand CNP…………………………………… domiciliat/ă în……..…………. str. ……………………….………..………. nr…..….… ap.….…. tel. fix………….….…… tel. mobil…………………..……. e-mail…………. …………….…….….. ca beneficiar/ă al/a proiectului ”Emate2”, Nr. de referință: 2018-TR01-KA229-058034_4  am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale.

Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/fiicei mele să fie utilizate în scopul proiectului sus-menţionat. Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărţilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare.

Data:                                                                                                                     Semnătura

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ

Formular individual de înregistrare

I. Informaţii personale:

I.1. Nume participant (nume şi prenume) ____________________________________________ CNP ______________________, adresa: ____________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________Telefon:_________________________E-mail:_________________________

I.2. Gen: □Masculin □Feminin

I.3. Naţionalitate: română alta (specificaţi)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi): ________________ , data naşterii ____________________

I.5. Locul de reşedinţă: □ rural □ urban

II. Nivelul de instruire (clasa): ______ diriginte ______________________________________

III. Declaraţie

Subsemnatul (Nume Prenume) …………………………………………………………………… cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul dosar corespund cu realitatea.

Nume prenume Semnătura

______________________________________________________________

DECLARAŢIE  PRIVIND  EXCLUDEREA  FINANŢĂRII   MULTIPLE

Subsemnatul/a………………………………………………………………..….……, CNP………………………………………domiciliat/ă în……..……………………. str. ………………………..………..………. nr…..….… bl………..ap.….….sector……..

tel. mobil………………………………………….……. e-mail…………. …………….…….…

ca fiul/fiica mea, ca beneficiar/ă al/a proiectului ”Emate2”, Nr. de referință: 2018-TR01-KA229-058034_4 , finanţat de Uniunea Europeană, cunoscând dispoziţiile articolului 292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că nu beneficiaza de alte surse de finanţare din programe europene sau de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor legate de servicii de consiliere și orientare profesională și/sau de stagii de practică.

Data…………..                                                                                                            Semnătura…………………..

ACORD DE VOLUNTARIAT

Subsemnatul/a………………………………………………………….…, CNP……………………………domiciliat/ă în……..………………………..……. str…………………….…………………….nr ………………. bl …..….… ap.….…….

telefon.…………………………….……. email…………………………………..…….………

sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în implementarea proiectului ”Emate2”, Nr. de referință: 2018-TR01-KA229-058034_4  ,finanţat Uniunea Europeană.

În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.

Data,                                                                                                                          Semnătura,

spacer