C. A. 05.09.2019

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 05.09.2019

HOTĂRÂRE NUMĂRUL  1

Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 05.09.2019

În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă constituirea colectivelor și funcționarea cu 5 clase de pregătitoare în planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020;
 2. Se ia act de decizia de pensionare a unui cadru didactic;
 3. Se revine asupra programului de funcționare a claselor a X-a, prin identificarea unor noi spații;
 4. Se ia act de memoriul unor părinți și de punctul de vedere al unui cadru didactic și se fac recomandări pentru menținerea colectivului clasei respective;
 5. Se aprobă 6 cereri de transfer amânate anterior, în interiorul CNI “Matei Basarab”;
 6. Se aprobă repartizarea sălilor de clasă, ținând cont de efective și de principiul continuității;
 7. Se aprobă fișa postului și fișa de autoevaluare pentru personalul didactic pentru anul școlar 2019-2020;
 8. Se aprobă graficul și tematica ședințelor Consiliului de Administrație în anul școlar 2019-2020;
 9. Se aprobă contractul educațional pentru anul școlar 2019-2020;
 10. Se aprobă acordarea calificativului FB tuturor cadrelor didactice, conform validării din Consiliul Profesoral din data de 05.09.2019;
 11. Se aprobă realizarea examenului de medicina muncii și a examinării psihologice în incinta unității de învățământ;
 12. Se aprobă referatul catedrei de informatică de funcționare a claselor a IX-a – profil matematică-informatică în regim intensiv;
 13. Se dă aviz favorabil acordării orelor suplimentare apărute pentru un profesor pensionar;
 14. Se ia act de dorința unui cadru didactic de a-și continua activitatea la catedră ca titular în anul școlar 2019-2020 și după aceea până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform normelor legale în vigoare;
 15. Se aprobă preluarea dirigenției la o clasă de către un alt cadru didactic, ce funcționează în încadrare;
 1. Se emite aviz favorabil pentru desfășurarea proiectelor în care va fi implicată școala;
 2. Se propune încheierea parteneriatului pentru desfășurarea practicii pedagogice cu o grădiniță, ce se va supune apoi avizării ISJ-ului;
 3. Se analizează solicitările privind coordonarea practicii pedagogice și se aprobă acordarea coordonării pentru 3 clase profesorului de pedagogie, urmând ca pentru celelalte 2 clase să se solicite un punct de vedere ISJ Vâlcea;
 4. Se aprobă graficul de desfășurare a practicii pedagogice;
 5. Se ia act de punctul de vedere al unui cadru didactic;
 6. Se ia act de solicitarea unui cadru didactic și se dispune respectarea Legii 1/2011, art 168;
 7. Se aprobă procedura operațională privind examenele de diferență, precum și comisiile de diferențe, corigente, echivalări;
 8. Se aprobă solicitările de utilizare a sălii de sport în afara orelor de curs, pentru 2 cluburi sportive;
 9. Se ia act de cererea de revenire din concediu de studii a unui cadru didactic;
 10. Se aprobă programul de deschidere festivă a anului școlar 2019-2020;
 11. Se acordă aviz favorabil cererilor de transfer de la unitatea noastră către alte unități școlare sau străinătate;
 12. Se dispune repartizarea pe clase a transferurilor către CNI “Matei Basarab”;
 13. Se ia act de un transfer  în interiorul CNI “Matei Basarab” aprobat de ISJ;
 14. Se apreciază activitatea secretarului CA și i se dă recomandare pentru anul școlar 2019-2020;
 15. Se declanșează procedura de constituire a noului CA pentru anul școlar 2019-2020.

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Vețeleanu Alina Nicoleta     Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura           

spacer