C.A. 13.09.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.N.I. MATEI BASARAB, RM. VÂLCEA 13.09.2018
HOTĂRÂRE NUMĂRUL  2
Consiliul de Administrație al CNI Matei Basarab Râmnicu Vâlcea întrunit în ședința din 13.09.2018
În conformitate cu dispozițiile art. 96, alineatul 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016 și OM 4619/2014 completat cu OM 3160/2017,

Hotărăște:

 1. Se aprobă componența comisiilor permanente și ocazionale;
 2. Se aprobă coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;
 3. Se aprobă perioada propusă pentru Școală altfel;
 4. Se aprobă utilizarea auxiliarelor în învățământul primar, pentru care s-a primit acordul părinților;
 5. Se aprobă 7 cereri de transfer de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ;
 6. Se aprobă înscrierea unui elev venit din străinătate într-o clasă inferioară, conform solicitării părinilor;
 7. Se aprobă o cerere de retragere de la clasa pregătitoare;
 8. Se aprobă 4 cereri de transfer către CNIMB, în condiții specifice ROFUIP;
 9. Se aprobă 4 solicitări de transfer către alte școli;
 10. Se aprobă renunțările la ore și solicitările de ore;
 11. Se aprobă PCO prin decizie la nivelul unității;
 12. Se decide subînchirierea sălii de sport, prin contractare, numai cu respectarea hotărârilor Consililui Local;
 13. Se ia act de faptul că solicitarea nr. 4228/07.0.2018 nu este de competența CNIMB;
 14. Se aprobă formularul de Proces Verbal încheiat cu elevii;
 15. Se aprobă referatul Catedrei de istorie.

 

Menționăm faptul că hotarârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi, iar la registrul de procese verbale sunt anexate documente doveditoare.

 

 

Președinte C. A.,                                                                          Secretar C. A.,

Prof. Veţeleanu Alina Nicoleta                             Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura

spacer